29 เม.ย. - 23 ธ.ค. 2561

Food Fever ลุ้นกินฟรี! ตลอดปี

Food Fever ลุ้นกินฟรี! ตลอดปี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รางวัลบินฟรี ลิ้มรสอาหารระดับ Michelin Star ที่ฝรั่งเศส

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
รวมมูลค่า 360,000 บาท

1. คุณเทอดศักดิ์ ศรีม่วง
2. คุณณปภัช ศรีกมลธิติ

หมายเหตุ :
1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 29 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 ที่ Contact
Center ชั้น 3 สำนักงาน
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.00-12.00 และ 14.00-18.00 น.
ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง)
มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลา
ที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
3. ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
เป็นมูลค่า 8,412 บาท
4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นกินฟรี 500 บาท ทุกสัปดาห์

 

 

 

  

 

เพิ่มเพื่อน