15 พ.ย. 61 - 5 ม.ค. 62

Montra of Starlight

Montra of Starlight

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการ Montra of Starlight
รางวัลทริปล่าแสงเหนือสุดฟิน ที่รัสเซีย-มอสโก
7 วัน 4 คืน สำหรับ 2 ท่าน รางวัลละ 160,000 บาท
จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1.6 ล้านบาท

1. คุณเผ่าพงศ์ พีรพัฒน์มงคล
2. คุณสมชาย เหลืองกิตติก้อง
3. คุณอภิชาติ สายโรจน์พันธ์
4. คุณกัมพล จันพินิจ
5. คุณเฉลิมชัย ยิ้มกิจบริหาร
6. คุณนักสิทธิ์ อ่อนหล้า
7. คุณรัตนวรรณ ช่อทับทิม
8. คุณจิรัชญา พิกุลแก้ว
9. คุณณิชาภา ตั้งกุลบริบูรณ์
10. คุณหรินทร รังษีวงศ์

หมายเหตุ :
1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 29 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.00-12.00 และ 14.00-18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 7,477 บาท
4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รางวัล iPhone XR 128GB มูลค่า 31,900 บาท
จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 319,000 บาท

1. คุณชญานี เล้าสุขสุวรรณ์
2. คุณไพบูลย์ นุชไพโรจน์
3. คุณวีระยุทธ์ โควาวีระสิทธื์
4. คุณศศิวิมล มะดัน
5. คุณศศิญเนตร โพธิรัตน์
6. คุณวีระทัศน์ ปานขาว
7. คุณขวัญชัย จิตร์พลชนะ
8. คุณเฟื่องฟ้า อาหรับ
9. คุณเมษา เปรมชัยพร
10. คุณพรหมพฤกษ์ เดชนพล

หมายเหตุ :
1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 29 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.00- 12.00 และ 14.00-18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 1,491 บาท
4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รางวัล Top Spender

รับ Apple Watch มูลค่า 12,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณศุภวิชญ์ ถิ่นการ์

หมายเหตุ : 1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 29 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.00-12.00 และ 14.00-18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 603 บาท
4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เพิ่มเพื่อน