TWELVE VICTORY

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มาตรฐานสากลที่คุณมั่นใจ อุ่นใจ โปร่งใส่ คุณค่าแห่งบริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี The Rate is always good !”

TWELVE VICTORY
ชั้น 2 โซนกลาง (บริเวณทางออกลานจอดรถ)

​​​​​​​