GROW A GREEN WORLD TOGETHER TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE

  มอบโล่ CSR “Green Passport ปี 2"


 29 พ.ย. 2556
คุณจิตตินันท์  หวั่งหลี  รองกรรมการผู้จัดการ  (สายพัฒนาธุรกิจและการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ร้านค้า  ที่เข้าร่วมโครงการ  Future  Park  CSR  “Green  Passport  ปี 2” ณ  Cascata  ชั้น G  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค โดยมีร้านค้าที่มีคะแนนสูงสุด  11  อันดับแรก  เข้ารับรางวัล 

1.       คุณเจน 2000
2.      ขนมจีนชาวดิน
3.      มูลนิธิโครงการหลวง
4.      ยำแซ่บ
5.      ฮองมิน
6.      Bar B. Q. Plaza
7.      Mc Donald’s
8.      ช่อผกา
9.      Starbucks
10.    Sizzler
11.    P&F Superdrug

โครงการ “Zero Waste”


ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “Zero Waste”ขยะเหลือศูนย์
การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 

22 พ.ค. 2556
ห้อง Conference ฟิวเจอร์พาร์ค
เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ด้านการประกอบกิจการ และความรู้สุขาภิบาลในความปลอดภัยด้านอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารภายในศูนย์การค้า โดยร่วมกับเทศบาลนครรังสิต