INSTILL AN ENDURING CONSCIOUSNESS IN EACH ONE OF US

Emergency First Aids 20-21 ก.พ. 2556
ห้องประชุม Conference
ฟิวเจอร์พาร์คคำนึงถึงความปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงจัดการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ (Emergency First Aids) ถึง 2 วันเต็มๆ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (แห่งประเทศไทย) มาเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดหลักสูตร ซึ่งในการอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุในกรณีต่างๆโดยพนักงานที่เข้าร่วมหลักสูตรได้รับใบประกาศรับรองการฝึกอลรมทุกคน