15 พ.ย. 60 - 5 ม.ค. 61

The New Year Gift Of Grace 2018

The New Year Gift Of Grace 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

The New Year Gift of Grace 2018

รางวัล Exclusive Trip สุดหรู บินสู่ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี่ 8 วัน 5 คืน มูลค่า 73,000 บาท 10 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง รวมกว่า 1.6 ล้านบาท

 

1.  คุณสุวรัตน์     ภักดีพินิจ

2.  คุณชวดล     ธนวงศ์วนิช

3.  คุณพิชัย        สถิตยางกูร

4.  คุณสยมภู    สุวะไชย

5.  คุณปาริฉัตร์    พรมจีบ

6.  คุณหนึ่งสตรี    บุญเซ่ง

7.  คุณนรินทร์      กิ่งตระการ

8.  คุณพงพิศาล      สิริมาลัยพงศ์

9.  คุณภทรธร    ภคเลิศพงศา

10. คุณพัทยา    จันโกกุล

รางวัล iPhone X (64GB) จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 43,000 บาท

รวมูลค่ากว่า 430,000.-

1.  คุณอาลินดา      อิทธิรักษ์

2.  คุณปรางสร   เจริญมาศ

3.  คุณพัชรินทร์    ขจรมงคลกิจ

4.  คุณอรวรรณ       นุตโยธิน

5.  คุณฐิตารีย์     เปี่ยมสุขสัมพันธ์

6.  คุณมยุรี        ศรีสอน

7.  คุณปาริฉัตร     เนาชาร์

8.  คุณเกรียงศักดิ์     ทรัพย์เจริญ

9.  คุณโสรัชย์          ธนาสนะ

10. คุณยุทธนงค์     บุตรวิไล

Top Spender งาน The New Gift Of Grace 2018

1.iPad Mini4 (Future Platinum) คุณธารณี ปรีชาบุญฤทธิ์

2.Nokia 5 (Teen Club) คุณกวินนาธ คำภีระกิจ

 

 

หมายเหตุ :

1.  ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  23 ม.ค – 15 ก.พ. 61 ที่ Contact Center ชั้น 3  สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

( ยกเว้นพักเที่ยงและวันเสาร์  – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2.  ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง และเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการรับรางวัล

3.  รางวัล I Phone X :  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเครื่องผู้รับรางวัลจะเป็นผู้รับภาระดำเนินการทั้งหมด  

4.  รางวัล Exclusive Trip : ของรางวัลไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากสายการบินกำหนด, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในแพ็คเกจทัวร์,

5.  ผู้ได้รับรางวัลต้องเดินทางตามวันเวลาที่ศูนย์การค้ากำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี, บริการนำเสนอเป็นไปตามแพ็คเกจที่ระบุในเว็บ www.qetour.com, ศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีผู้โชคดีขอวีซ่าไม่ผ่านหรือมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่รัฐ, ผู้ที่ได้รับรางวัล  จะต้องนำจดหมายรับรองสิทธิ์การการรับรางวัลฉบับจริงจากศูนย์การค้าฯ ไปติดต่อรับสิทธิ์ที่ บริษัท ควอลิตี้ อินเชนทีฟ กรุ๊ป จำกัด ภายในวันที่ 15 ก.พ. 61 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

6.  ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

7.  มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้