วันนี้ - 20 เมษายน 2561

Download ใบสมัคร ! Future Park Junior Talent Award 2018

Download ใบสมัคร ! Future Park Junior Talent Award 2018

Future Park Junior Talent Award 2018

 

ดาวโหลดใบสมัคร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะ การแสดงด้านต่างๆ อาทิ  ร้อง /เล่น / เต้น / รำ / มายากล                                                                   

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

กำหนดการประกวดและสถานที่

รับสมัคร                        ตั้งแต่วันนี้  -  20 เมษายน 2561
                                     ส่งใบสมัครได้ที่ Contact Center ชั้น G  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
รอบคัดเลือก   
               วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 เวลา 11.00 .
                                     Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
รอบรองชนะเลิศ  
          วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 11.00 .Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
รอบชิงชนะเลิศ               วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวดและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 6 - 15 ปี เกิดระหว่าง พ.. 2555 - .. 2546

2. ใบสมัครกรอกเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

3. สำเนาบัตรประชาชนเด็กของผู้เข้าประกวด 1 ใบ

    **ถ้ามีอายุต่ำกว่า 7 ปี ยังไม่มีบัตรประชาชนเด็ก ให้ใช้  สำเนาบัตรนักเรียนที่มีรูป , สำเนาสูติบัตร ,

    สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เข้าประกวด

4. รูปถ่ายผู้เข้าประกวด ขนาด 4’’x6’’ จำนวน 1 ใบ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์      

 

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 50,000 บาท  ออกรายการ TO BE NUMBER 1 IDOL  ช่วง TO BE VARIETY

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                เงินรางวัล 20,000 บาท  
                                                 ออกรายการ TO BE NUMBER 1 IDOL ช่วง TO BE VARIETY

รองชนะเลิศอันดับสอง                เงินรางวัล 10,000 บาท  
                                                 ออกรายการ TO BE NUMBER 1 IDOL  ช่วง TO BE VARIETY

ชมเชย 2 รางวัล                          เงินรางวัล 5,000 บาท

ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ           เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 10 ทีม

หมายเหตุ :       ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง และทีมชมเชย จะไม่ได้รับเงินทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2,000 บาท

 

รายละเอียดการประกวด

1. Concept  SPACE GALAXY KIDS”                                                 
2. ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถบนเวทีอาทิ  ร้อง /เล่น / เต้น / รำ / มายากลโดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
3. การแสดงความสามารถห้ามใช้เพลงลูกทุ่ง และ เพลงเพื่อชีวิตเป็นส่วนประกอบ
4. ห้ามโปรย ดอกไม้ วัสดุสิ่งของทุกชนิด บนเวทีการแสดง และห้ามจุดไฟ หรือใช้วัสดุอันตราย
5. ผู้ประกวดบุคคลเดียวกัน สามารถประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยว หรือ ประเภททีม (สมาชิกไม่เกิน 5 คน)
6. ทีมทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ หากทีมใดไม่
    สามารถนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงได้ จะให้ทีมนั้นแสดงความสามารถบนเวที แต่จะตัดสิทธ์ไม่ได้รับรางวัล
    ทุกรางวัล ทีมใดทุจริตปอมแปลงเอกสาร จะตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลทุกรางวัล และดำเนินคดีตามกฏหมาย

7. จำนวนทีมผ่านเข้ารอบแต่ละรอบอาจมีเพิ่มหรือลดตามความสามารถของผู้ประกวด

8. รอบคัดเลือก วันที่ 21-22 เมษายน 2561                                                                               
         
- ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ สถานที่จัดงาน Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เวลา 11.00 น.

- ผู้ประกวดทำการแสดงบนเวทีใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที                                                                       

- การตัดสินจะไม่มีการลงคะแนน แต่จะตัดสินโดยคณะกรรมการให้ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน                         

- ทีมที่กรรมการให้ ผ่าน ทั้ง 3 ท่าน จะได้เข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 24 ทีม สำรอง 2 ทีม

- หากมีทีมที่กรรมการให้ผ่านทั้ง 3 ท่านไม่ครบจำนวน 24 ทีม จะพิจารณาทีมที่กรรมการให้ผ่าน 2 ท่าน

  เข้ารอบแทน

- กติกาพิเศษ Fast Track : คณะกรรมการ 1 ท่านจะมีสิทธิ์เลือก 1 ทีม เพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

  วันที่ 29 เมษายน 2561  โดยจะมีทีม Fast Track จำนวน 3 ทีม

- หลังจบการประกวดรอบคัดเลือก ในวันที่ 22 เมษายน 2561 จะประกาศทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ                                                                   

วันที่ 28 เมษายน 2561 จำนวน 24 ทีม   สำรองจำนวน 2 ทีม ทีม Fast Track จำนวน 3 ทีม
  และจะทำการจับสลากคู่ Battle

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

9.รอบรองชนะเลิศ วันที่ 28 เมษายน 2561

- ผู้เข้าประกวดทั้ง 24 ทีมรายงานตัว ณ สถานที่จัดงาน Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

  เวลา 11.00 น.

- ผู้ประกวดทำการแสดงบนเวที ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

- รูปแบบการประกวดเป็นแบบ Battle ครั้งละ 2 ทีม คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อน