29 เม.ย. - 23 ธ.ค. 2561

Food Fever ลุ้นกินฟรี! ตลอดปี

Food Fever ลุ้นกินฟรี! ตลอดปี


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ Food Fever

จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 6 พ.ค. 61

รางวัลบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท จำนวน 38 รางวัล

 1. คุณอรุณ                  บัวจันทร์                                 
 2. คุณณัฏฐินี               จิตต์จรัส
 3. คุณสุรพงศ์              เอกภาพสากล
 4. คุณปิยะดา               ชุติศรว์
 5. คุณร่มเกศ               ปะจายะกฤตย์
 6. คุณสรัมพร              เกาวัลย์
 7. คุณกัญญาพิลาส     เตโชสถิตยกุล
 8. คุณฤทธิรงค์            พุ่มศิริ
 9. คุณกุลิสรา               อักษรศรี
 10. คุณณัญฌากร         รักษเขตภักดี
 11. คุณคมสัน                กนกพารา
 12. คุณณัฐวุฒิ               ทองงาม
 13. คุณทาชษา              สุราอามาตย์
 14. คุณจุฑาพล             ข้าวสาม
 15. คุณวีรชาติ              อึงกิดาการ
 16. คุณวนาลี                 กับเกตุ
 17. คุณกาญจนา           แก้วศรี
 18. คุณศรี                     ทวีกิจพัฒนภักดี
 19. คุณจิรภัทร              ศักดิ์อุดมไชย
 20. คุณปวีณา                ดวงดี
 21. คุณไอยวเรศ           พงศ์ปัญญาพันธุ์
 22. คุณพรรณรัตน์        สอาดบัว
 23. คุณมนตรี                สี่พยัคฆ์
 24. คุณเดชา                 เกษมวนานิมิต
 25. คุณภาวนา               ไสยสมบัติ
 26. คุณอรวรรณ            รัตนชาต
 27. คุณวชิราภรณ์         สุขชาญไชย
 28. คุณสกนธ์                เกิดสนอง
 29. คุณนนทวัชร์           โรจนผาติวงศ์
 30. คุณสุภมาส              พ่วงพงษ์
 31. คุณพิณี                   วุฒิเศลา
 32. คุณปรมาภรณ์         เหลืองถาวรกุล
 33. คุณพงศ์ญาณัช       อินทรศิลป์
 34. คุณพัชรี                  โรจนสิริวัฒน์
 35. คุณสุภาภรณ์           บูลพิน
 36. คุณพรศรี                ตันใจซื่อ
 37. คุณปิยศักดิ์             วาระทัน
 38. คุณบุญจิรา             อินทรฑูต

หมายเหตุ :

 1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  10 พ.ค. -11 มิ.ย.61 ที่ Contact Center ชั้น 3  สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ( วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 น. - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ Food Fever

จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 13 พ.ค. 61

รางวัลบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท จำนวน 38 รางวัล

1.คุณวรวุฒิ         ศิระพรประเสริฐ          

2.คุณจิระวรรณ   ตระกูลนิยม

3.คุณธัญญลักษณ์     วภักดิ์เพชร

4.คุณไพทูรย์    น้อยจิต

5.คุณธิลาวัลย์      ไอชู

6.คุณนภาพร      เหมะทักษิณ

7.คุณศุภกร      ชื่นชมภู

8.คุณสมฤทัย     หรรคุณาฒัย

9.คุณอำนาจ      ชยังฑโฒ

10.คุณเกตุวดี   ธิติวัฒนัทนิช

11.คุณโกวิทย์   นาคมณี

12.คุณนเรศร์    ศิริเดชมงคลกุล

13.คุณธัญญาภรณ์     ศุภพรโอภาส

14.คุณนุชนาถ    ทองบุญอยู่

15.คุณธนัท  สุขสอน

16.คุณเดียว     พึ่งพงษ์

17.คุณลัดดาวัลย์    รอดลุก

18.คุณวัชรีพร   โพธิพันธุ์

19.คุณชลกนก     ใจจำปา

20.คุณวีนัส     ทิพย์ประเสริฐ

21.คุณเอกพล     ประดิษฐ์ศิลป์

22.คุณภาณีภรณ์      บุญใส

23.คุณมินทร์    ตันติเวพทยางกูร

24.คุณนาธาเนีย      ซันโตโช

25.คุณนวพรรณ    ประพันธ์โรจน์

26.คุณไพศาล     พวงแก้ว

27.คุณปิยะมาศ   เหมือนโพธิ์

28.คุณณัฐณรัณ   คุ้มวงศ์

29.คุณประภาภรณ์     อำนวยพร

30.คุณสุภาพร    ล่ามกิจจา

31.คุณนพวรรณ    เกียรติอุบลไพบูลย์

32.คุณธงชัย     วิจิตรพิทักษ์กุล

33.คุณจิรกฤต    สาสนรักกิจ

34.คุณณัฐวุฒิ   มะโรหบุตร

35.คุณศรีอนงค์      โกมลเกษรักษ์

36.คุณนิตยา     สุภาวิวัฒนกุล

37.คุณพุทธรักษา     สิทธิสุววณณสิน

38.คุณปราณี     ติยะพานิชกุล

 

 

 

 

หมายเหตุ :

ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  17 พ.ค. -15 มิ.ย.61 ที่ Contact Center ชั้น 3  สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ( วันจันทร์- ศุกร์ 10.30น. – 18.00น. ยกเว้นพักเที่ยงและวันเสาร์  – อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี

 

 

 

เพิ่มเพื่อน