15 พ.ย. 62 – 5 ม.ค. 63

Vivid Happiness

Vivid Happiness

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการ Vivid Happiness

รางวัล ทริปออสเตรเลีย จำนวน 10 รางวัล
รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท

1. คุณมุกดา พรธิสาร
2. คุณยุวพร วงสากล
3. คุณทักษิณา พิมพ์ศักดิ์
4. คุณกัญญาภา เหมเวช
5. คุณปนัดดา จอมเมือง
6. คุณกุณธิณีย์ แจ่มประทีป
7. คุณประเชิญ รุณเกล้า
8. คุณถนอมศรี มหาทุมะรัตน์
9. คุณบุญจิรา อินทรฑูต
10.คุณปัทมา หอมใสย

หมายเหตุ :
1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 22 ม.ค. – 22 ก.พ. 63 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
( เวลา 10.30-12.00 และ 14.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
3. ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 7,943.93 บาท
4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการ Vivid Happiness

รางวัล iPhone 11(128GB) จำนวน 5 รางวัล
รางวัลละ 26,900 บาท รวมมูลค่ากว่า 134,500 บาท

1. คุณคทาธร นิยมแก้ว
2. คุณพฤทธิพงษ์ คล้ายเกตุ
3. คุณศุภสิทธิ์ ศรีสมานทรัพย์
4. คุณประกาศิต สอนนำ
5. คุณเจษฎา พุกสวัสดิ์

หมายเหตุ :
1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 22 ม.ค. – 22 ก.พ. 63 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
( เวลา 10.30-12.00 และ 14.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
3. ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 1,257.01 บาท
4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้