แซบอีหลี

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK028)

ข้าวราดแกง 

B Floor