ห่อหมก ข้าวเหนียว

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK054)
ห่อหมก ข้าวเหนียวปิ้ง
B Floor