กาแฟสดไร่ช่อลดา

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALS015)

เครื่องดื่มประเภทกาแฟสด

B Floor