กินเล่น

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK011)
สลัดม้วนคอกเทล
B Floor