เอพริ้ว เบเกอรี่

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK055)
พายใส่ต่างๆ
B Floor