ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

ชั้น 3 (ห้อง : PL2.3.RTS005)

3 Floor