ชาบูชิ

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALS024)
-

ชาบู/หม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่นและเครื่องดื่ม

B Floor