ฮาร์ลีย์ เอสที แฮร์ เซ็นเตอร์

ชั้น 1 (ห้อง : SHP043B)

คลีนิครักษาผมร่วง

1 Floor