เคเอฟซี

ชั้น 3 (ห้อง : KIO027)
ชั้น B (ห้อง : SHP015)

อาหารประเภทไก่ทอด

3 Floor
B Floor