เป็งกี่

ชั้น B (ห้อง : KIO022)

ขายขนมทุกชนิดที่เป็นขนมหวานจีน อาทิ ขนมเปี๊ยะ, ขนมตุ้บตั้บ

B Floor