ไก่โต้งผลไม้

ชั้น B (ห้อง : KIO028)

ผลไม้

B Floor