อัญมณีหินกับลูกปัด

ชั้น B (ห้อง : KIO048)
B Floor