ชนันดา

ชั้น B (ห้อง : KIO057)

ชั้นB โซน เซ็นทรัล

B Floor