สุนทรา

ชั้น B (ห้อง : KIO058)

เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้ 

B Floor