ห้างทองทองใบ

ชั้น G (ห้อง : SHP066)

ร้านจำหน่ายเครื่องประดับทอง 

G Floor