ธนาคารไทยพาณิชย์

ชั้น 1 (ห้อง : SHP001B)
ชั้น 2 (ห้อง : SHP014)

 ให้บริการ บัตรเครดิต เเละบริการด้านการเงินแก่ลูกค้า

1 Floor
2 Floor