อุรี ผักปลอดสารพิษ

ชั้น B (ห้อง : KIO061)

 ผักปลอดสารพิษ

B Floor