โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต

ชั้น 3 (ห้อง : FCS107)

โรงเรียนสอนดนตรี

3 Floor