โรงเรียนฟิวเจอร์คณิตศาสตร์และภาษา

ชั้น 3 (ห้อง : FCS118)
3 Floor