เคลย์เวิร์คส

ชั้น 3 (ห้อง : FCS124)

ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เปิดสอนตั้งแต่อายุ 3 - 15 ปี

3 Floor