โอเรียนทอลคิดส์

ชั้น 3 (ห้อง : FCS201)

โรงเรียนสอนภาษาจีน

3 Floor