โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ และภาษา

ชั้น 3 (ห้อง : RTS008)
3 Floor