สถาบันดนตรี เคพีเอ็น รังสิต

ชั้น 3 (ห้อง : RTS009A)
3 Floor