ธานีโฟน

ชั้น 3 (ห้อง : ITK014)

ร้านจำหน่ายโทรศัพท์

3 Floor