ไร่ตะวันสวย

ชั้น B (ห้อง : KIO068)

ชั้นB โซนเซ็นทรัล

B Floor