พีอาร์ โฟน

ชั้น 3 (ห้อง : ITS014)

ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ

3 Floor