สมาร์ทโฟน

ชั้น 3 (ห้อง : ITS023)

ร้านขายโทรศัพท์มือถือ

3 Floor