โฟนวัน

ชั้น 3 (ห้อง : ITS051)

ร้านจำหน่ายโมรศัพท์มือถือ

3 Floor