เบสเทเลคอม

ชั้น 3 (ห้อง : RTK063-064)
ชั้น 3 (ห้อง : RTS028-029)
ชั้น 3 (ห้อง : RTK041-042)
3 Floor
3 Floor
3 Floor