อาบู๊ กุ๋ยฉ่ายตลาดพลู

ชั้น B (ห้อง : KIO108B)
B Floor