ต้นศิลป์อาร์ต

ชั้น 3 (ห้อง : FCS102)

โรงเรียนสอนศิลปะ

3 Floor