ลี เจนท์ ดารี่ เมจิก ชอร์ป

ชั้น 3 (ห้อง : FCS103)
3 Floor