ศูนย์ฝึกวิชาชีพฯเชือกเทียน

ชั้น 3 (ห้อง : FCS112)
3 Floor