จิวเวอร์รี่ คลีนิค

ชั้น B (ห้อง : KIO076-078)

 ศูนย์ซ่อมเครื่องประดับและอัญมณีแห่งแรกของเมืองไทย.

B Floor