ซี-เอ็ด / SE-ED

ชั้น B (ห้อง : SHP055)

ร้านหนังสือ

B Floor