จี.ที.เอ็ม.อินเตอร์ กรุ๊ป

ชั้น G (ห้อง : PLZ.G.SHP052-054A)

ประกอบกิจการประเภทการขายส่งด้ายและผ้า

G Floor