พงศ์ศักดิ์คลินิก

ชั้น 1 (ห้อง : SHP040)

คลินิกรักษาหน้า

1 Floor