เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อจ.มัลลิการ์

ชั้น B (ห้อง : SHP052)
เย็นตาโฟทรงเครื่อง อาจารย์มัลลิการ์
B Floor