เต้าฮวย ฟรุตสลัด

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.KO109G)
B Floor