ธนาคารกรุงเทพ

ชั้น 2 (ห้อง : PLZ.2.SHP044C)

ธนาคาร

2 Floor