เดอะ คลีนิกค์

ชั้น 1 (ห้อง : PLZ.1.SHP002)
คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมขนาดเล็ก
1 Floor